VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost eLVe Media s.r.o., IČ 14206846, DIČ CZ14206846, se sídlem Krynická 503/25, 181 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 361843 jako prodávající (dále jen „eLVe Media“ nebo „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Provozovaný web jsou ve vztahu k VOP myšleny stránky www.elveshop.cz nebo firemní webová prezentace www.elvemedia.cz.
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s eLVe Media nebo s ním jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a ceník dopravy (v případě individuálních nabídek jsou ceny a způsoby dopravy uvedeny v komunikaci s eLVe Media), a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce eLVe Media nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, a jiného nebo smluvních partnerů eLVe Media, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

V případě nákupu na webu eLVe Media obdrží kupující kopii VOP jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující formou přílohy e-mailu. Kupující s tímto souhlasí. Uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě lze využít kontaktní možnosti.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

eLVe Media sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, eLVe Media si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od eLVe Media, případně povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 3. eLVe Media neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
 5. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném eLVe Media uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 6. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží, jde-li o:
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  4. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla eLVe Media na e-mailovou adresu eLVe Media, sdělit prostřednictvím telefonátu, případně může Kupující využít formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený níže
 7. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, které eLVe Media splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli eLVe Media a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
  8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
  9. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
  10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, eLVe Media zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.
 8. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. eLVe Media doporučuje zboží při navrácení zpět pojistit;
 9. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 10. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém fakturačním systému eLVe Media;
 11. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář, případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru;
 12. v případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude eLVe Media Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží v eLVe Media. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude od eLVe Media navrácen, nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. eLVe Media si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž eLVe Media vycházel v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na eLVe Media nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má eLVe Media právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.
 13. Kontaktní e-mailovou adresou je info@elvemedia.cz.
 14. eLVe Media tímto informuje Kupujícího, že zajišťuje bezplatný odběr určitých elektrozařízení, baterií a akumulátorů za podmínek stanovených zákonem.

III. Smlouva

 1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném eLVe Media tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník eLVe Media, ať už po telefonu nebo emailové objednávce. 

Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky v eLVe Media, za případné chyby při přenosu dat eLVe Media nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy eLVe Media neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na Kupujícím zadaný e-mail. V případě elektronické objednávky mimo webové stránky www.elveshop.cz se za vznik kupní smlouvy považuje odeslání objednávky zákazníkem pomocí e-mailu nebo objednávka po telefonu. Potvrzení uzavření smlouvy eLVe Media potvrzuje konáním v souladu s objednávkou a také doručením objednaného zboží. eLVe Media je oprávněn odmítnout jakoukoliv objednávku bez uvedení důvodu. Ve smyslu tohoto odstavce se tedy neuplatní ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

V případě objednávky na webových stránkách www.elveshop.cz je přílohou potvrzení aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu eLVe Media. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Společnost dodá zboží, dle aktuální nabídky, v souladu s podmínkami vyplývajícími ze sjednané kupní smlouvy a z těchto VOP, a to po akceptaci objednávky z její strany (uzavření kupní smlouvy). Společnost zajišťuje dodávku zboží pouze na území České republiky a Slovenské republiky, ledaže je v konkrétním případě dohodnuto mezi smluvními stranami jinak.

Kupní smlouva, jejímž předmětem bude dodávka objednaného zboží eLVe Media Kupujícím, bude za podmínek stanovených v těchto VOP uzavřena na základě skutečností uvedených Kupujícím v rámci jeho objednávky a v souladu s nimi.

Pokud je se zbožím poskytován jakýkoliv dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat eLVe Media předem a sdělit mu, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku. Neučiní-li tak, je Kupující v případě odstoupení od smlouvy povinen tento dárek dle čl. IV (Odstoupení od smlouvy), bodu 1. (Odstoupení od smlouvy) vrátit.

Uzavřená smlouva je eLVe Media archivována po dobu nejméně pěti (5) let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Jestliže Kupující ztratí podklady své objednávky, je oprávněn obrátit se na eLVe Media, a to e-mailem, s žádostí o dodání kopií údajů příslušné objednávky.

Pokud eLVe Media dodatečně zjistí, že v údajích o zboží, ceně nebo termínu dodávky uvedených v objednávce, potvrzení objednávky nebo cenové nabídce byla chyba či nepřesnost, bude o tom eLVe Media Kupujícího obratem informovat s výzvou k potvrzení objednávky. Jestliže Kupující eLVe Media objednávku nepotvrdí ve lhůtě určené eLVe Media, jinak bez zbytečného odkladu po doručení dané výzvy, bude dané objednávka považována za zrušenou ke dni uplynutí lhůty pro potvrzení objednávky. Již uhrazené platby vrátí eLVe Media Kupujícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů po marném uplynutí lhůty k potvrzení objednávky, a to na bankovní účet Kupujícího sdělený eLVe Media alespoň pět (5) pracovních dní před splatností.

Kupující odesláním objednávky nebo závazným potvrzením objednávky v rámci systémů a procesů eLVe Media prohlašuje, že se podrobně seznámil s těmito VOP a ze mu také byly dostatečným způsobem sděleny následující skutečnosti,

 1. označení zboží a popis jejich hlavních vlastností,
 2. cena zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
 3. způsob platby a způsob dodání, včetně nákladů na dodání zboží,
 4. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, podmínky pro uplatňování těchto práv,
 5. údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření,
 6. údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou eLVe Media známy,
 7. údaje o možnosti Kupujícího v případě stížností obracet se na eLVe Media formou doporučeného psaní, telefonicky nebo e-mailem na kontaktní údaje uvedené na internetové adrese www.elvemedia.cz a na orgány dohledu nebo státního dozoru, kterými jsou především Česká obchodní inspekce a příslušný živnostenský úřad.

V případě zvláštních (akčních/omezených) nabídek určitého zboží, tj. nabídek, které se liší od běžné nabídky eLVe Media, budou přesné podmínky dané zvláštní nabídky, včetně časové platnosti a množstevního omezení dané nabídky, k dispozici na internetové stránce e-shopu eLVe Media. eLVe Media si výslovně vyhrazuje právo jakoukoli zvláštní nabídku bez uvedení důvodu a s okamžitou platností zrušit. Kupující je si vědom skutečnosti, že veškeré zvláštní nabídky jsou omezeny množstevně a platí pouze do vyprodání zásob předmětného zboží. 

Ustanovení těchto VOP se uplatní i na objednávky učiněné prostřednictvím elektronické či běžné pošty. Předchozí věta neplatí pro ustanovení, která se výslovně a logicky vztahují jen na objednávky realizované prostřednictvím rozhraní e-shopu. 

Pokud eLVe Media po obdržení objednávky zjistí, že objednané zboží nebo služba již nejsou u eLVe Media k dispozici, je eLVe Media oprávněna nabídnout Kupujícímu srovnatelné zboží nebo službu ve srovnatelné kvalitě a ceně. Objednávka takovéhoto zboží či služby Kupujícímu se řídí ustanoveními těchto VOP. Veškeré zboží prezentované na www.elveshop.cz je informativního charakteru a eLVe Media není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 1. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se eLVe Media zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí eLVe Media kupní cenu.

eLVe Media si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.

eLVe Media Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

eLVe Media splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li eLVe Media věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, eLVe Media odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce. Služba je ze strany eLVe Media uskutečněna dnem provedení objednané služby.

Je-li předmětem koupě digitální obsah, považuje se předmět koupě za odevzdaný okamžikem, kdy eLVe Media Kupujícímu doručí e-mailovou zprávu s odkazem k jeho stažení. eLVe Media upozorňuje, že odkaz ke stažení digitálního obsahu je platný pouze po omezenou dobu. Kupující je proto povinen digitální obsah stáhnout v co nejkratší době.

Dodá-li eLVe Media větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

eLVe Media odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí eLVe Media věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří eLVe Media věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si eLVe Media vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, eLVe Media provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce. 

Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží. Kupující a eLVe Media spolu výslovně sjednávají, že eLVe Media neodpovídá Kupujícímu za jakoukoliv škodu způsobenou pozdějším dodáním zboží či skutečností, kdy nebude zboží z jakýchkoli důvodů možné dodat vůbec. Předchozí věta se uplatní i na případný ušlý zisk.

 1. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou eLVe Media způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Taktéž má následek, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní eLVe Media umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže eLVe Media škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 1. Odpovědnost eLVe Media

eLVe Media odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména eLVe Media odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které eLVe Media nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití eLVe Media uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 4. a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 5. projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí;
 6. kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím;
  4. nebo vyplývá-li to z povahy věci.
  5. U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. V případě, že zakoupená věc při převzetí Kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo na odstoupení od smlouvy.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě označeno, nebo je o tom Kupující podnikatel informován.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je eLVe Media zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

eLVe Media je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. eLVe Media je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

eLVe Media nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se eLVe Media s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) eLVe Media. eLVe Media písemně případně elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu Kupujícího informuje o vyřízení reklamace.

Reklamaci je možné uznat, jako oprávněnou pouze v případě prokázání následujících skutečností:

– Věc byla zakoupena od společnosti eLVe Media, tento fakt prokáže kupující zpravidla platným daňovým dokladem (účtenkou) s vyznačením data prodeje.

– Věc je opatřena úplným identifikačním štítkem výrobku s čitelným výrobním číslem.

– Věc je vadná, za tím účelem je Kupující povinen předložit vadnou věc s veškerým příslušenstvím na sídle společnosti eLVe Media, nebo vadu prokázat servisnímu technikovi autorizovaného servisu.

– Jedná se o vadu, za kterou společnost eLVe Media odpovídá z důvodu vadného plnění.

– Nejedná se o vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud byla na takovou vadu poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u eLVe Media uplatnit ve lhůtě do jednoho (1) měsíce po uplynutí záruční doby. Volbu způsobu reklamace má Kupující.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V případě reklamace notebooků, mobilních telefonů, tabletů, paměťových zařízení či jiných počítačových systémů nebo zařízení pro ukládání dat nenese eLVe Media odpovědnost za obsah a data uložená na takovém uložišti a taktéž nenese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zneužití dat. V případě reklamace neprovádí eLVe Media zálohování dat nebo obnovu dat. Kupujícímu se doporučuje provádět pravidelné systematické zálohování dat na jiné uložiště. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy je reklamace řešena výměnou zboží za nové, původní zboží se nevrací.

 1. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí eLVe Media, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu eLVe Media; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li eLVe Media vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz bod 6. níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu eLVe Media nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že eLVe Media nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 1. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může eLVe Media dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může eLVe Media odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li eLVe Media vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu eLVe Media.

 1. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující eLVe Media na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 1. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se eLVe Media zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než eLVe Media, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 1. Užívání elektronického obsahu, SW apod.

Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (pro účely VOP rozuměj včetně SW, PC her, her pro konzole apod.) zakoupeného u eLVe Media dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP, právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA). Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.

Kupující je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována, v případě že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti. 

Toto ustanovení VOP se užije taktéž na elektronický obsah, který eLVe Media poskytl Kupujícímu jako dar.

 1. Následný prodej zakoupené věci

Pokud Kupující věc zakoupenou od eLVe Media prodá, daruje či jinak převede do vlastnictví jiné osoby, tak je povinen o tom eLVe Media informovat.

Nebude-li o tom Kupující eLVe Media informovat, považuje eLVe Media tohoto Kupujícího stále za vlastníka dané věci a za osobu, které náleží práva z vadného plnění.

 1. Zákaznický účet
 2. Na základě registrace Kupujícího provedené v e-shopu může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 3. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou eLVe Media považovány za správné.
 4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. eLVe Media nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 6. eLVe Media může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto VOP.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení eLVe Media, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Odstoupení od smlouvy

eLVe Media Kupujícímu doporučuje, aby si před odstoupením od smlouvy ohledně přístroje, na kterém má svá osobní data, svá data zálohoval a poté jej z tohoto přístroje smazal. eLVe Media neprovádí jakoukoli kontrolu či zálohování dat na vrácených mediích a za zálohování těchto dat nepřebírá jakoukoliv odpovědnost, přičemž aniž by byla dotčena ostatní ustanovení těchto VOP či právních předpisů, Kupující odpovídá eLVe Media za veškerou škodu způsobenou porušením uvedených ustanovení.

 1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 4. eLVe Media umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy viz. níže a spotřebiteli tak eLVe Media potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

eLVe Media s.r.o. – odstoupení

Krynická 503/25,

181 00 Praha 8 – Troja

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá eLVe Media bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od eLVe Media obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodanéh příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal a s kopií dokladu o koupi. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží (poškozené, opotřebované, nekompletní atd.) je eLVe Media oprávněn započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Neposílejte zboží na dobírku.

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, eLVe Media doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu eLVe Media spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

Spotřebitel odpovídá eLVe Media pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který eLVe Media nabízí, vrátí eLVe Media Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může eLVe Media požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může eLVe Media odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu eLVe Media bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů (14) od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, eLVe Media však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží do eLVe Media odeslal.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi eLVe Media a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má eLVe Media právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 1. Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

Kupujícímu podnikateli může být ze strany eLVe Media umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH nebo je-li předmětem smlouvy koupě grafické karty, není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že eLVe Media si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která eLVe Media vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující eLVe Media, co ještě vrátit může, a dá eLVe Media náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 5. neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti na adrese eLVe Media, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

 1. Odstoupení od smlouvy za strany eLVe Media v případě chyby v ceně zboží

Mimo případů stanovených zákonem je eLVe Media; oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží (např. mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice; zjevně nízká cena zboží např. o 60 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci; a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd.), vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, když výrobce, dovozce či dodavatel zboží přeruší výrobu nebo dovoz zboží, nebo bez uvedení důvodů do okamžiku dodání zboží Kupujícímu. V takovém případě se ruší kupní smlouva ex tunc. eLVe Media bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce.

Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a eLVe Media tím, že eLVe Media Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany eLVe Media.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany eLVe Media se použijí Podmínky ochrany osobních údajů.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod www.elveshop.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci eLVe Media nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.elveshop.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku.
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě www.elveshop.cz nebo www.elvemedia.cz. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Kupující má možnost před provedením objednávky seznámit se se skutečností po jaké období zůstává cena v platnosti a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: info@elvemedia.cz, případně telefonicky na tel. čísle +420 724 993 000.

Pokud eLVe Media vykoupil zboží od neplátce DPH a nabízí je v kategorii použito, zánovní nebo rozbaleno, je cena zboží vyčíslena bez DPH v souladu s ust. § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Původní cena znamená cenu zboží/služby/licence, za niž předmětné zboží/službu/licenci eLVe Media nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jím provozovaném eshopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se eLVe Media s Kupujícím jinak.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi eLVe Media a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému eLVe Media, je eLVe Media oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. eLVe Media v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
 • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
 • sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.
 • eLVe Media upozorňuje, že informační systém eLVe Media uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat eLVe Media a informaci o správnosti ceny si ověřit.

eLVe Media si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

Dále si eLVe Media vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy:

 • slevový poukaz je použit na jiné zboží, než pro které byl určen;
 • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že sčítání těchto slev bylo výslovně zakázáno;
 • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;
 • eLVe Media zjistí, že slevový poukaz již byl použit.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je eLVe Media oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

Veškeré změny a změny cen jsou vyhrazeny. Nabídka zboží umístěného na www.elveshop.cz (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti eLVe Media plnit, přičemž počet akčních kusů je v nabídce pokaždé uveden, případně po stanovenou dobu. Cena je platná v době objednání.

VIII. Objednávání

Cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:


 1. a)    prostřednictvím elektronického obchodu eLVe Media (dále jen „e-shop“);
  b)    elektronickou poštou na e-mailových adresách společnosti;
  c)    osobně v sídle eLVe Media;
  d)    telefonicky.

Objednávky přímo na v sídle společnosti lze realizovat po předchozí domluvě. Veškeré telefonické objednávky zboží je možné realizovat přes telefonní kontakt eLVe Media od 08:00 do 20:00, 7 dní v týdnu.

eLVe Media doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop www.eshop.elvemedia.cz prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na eLVe Media. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v průběhu objednávky v rámci svého košíku.

Při zadávání objednávky na e-shopu si Kupující vybere zboží, počet kusů, způsob platby a doručení. Ceny za zboží a služby jsou na webu provozovaném (e-shopu) eLVe Media uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Neprodleně po obdržení objednávky zašle eLVe Media Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky a reklamační řád eLVe Media. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky eLVe Media. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu Kupujícího. Za případné chyby při přenosu dat eLVe Media nenese odpovědnost. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže eLVe Media splnit, zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky eLVe Media na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto VOP.Všechny objednávky přijaté eLVe Media jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky eLVe Media. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mailem eLVe Media uvedený v těchto VOP. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně eLVe Media při uvedení ceny zboží na webových stránkách eLVe Media, nebo v průběhu objednávání, není eLVe Media povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto VOP. eLVe Media informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na e-mailovou adresu eLVe Media.

IX. Platební podmínky

eLVe Media akceptuje následující platební podmínky: platba předem – proforma, platba na dobírku, platba převodem, platba na základě faktury (daňového dokladu) po předání zboží a v případě e-shopu jsou uvedeny akceptované platební možnosti na stránce Platební možnosti.

Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit eLVe Media náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví eLVe Media, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. 

Platba na fakturu po předání zboží Kupujícímu – v případě platby na fakturu je Kupující povinen uhradit kupní cenu dodaného zboží či služby ve lhůtě stanovené v příslušné faktuře vystavené eLVe Media a to po dodání zboží. Možnost platby na fakturu po předání zboží Kupujícímu může eLVe Media podmínit předchozím uzavřením písemné rámcové kupní smlouvy, popřípadě i jinými podmínkami a tedy na tento způsob platby nevzniká Kupujícímu bez dalšího nárok.

Platba na zálohovou fakturu před dodáním zboží (po potvrzení objednávky) – v případě platby na zálohovou fakturu je Kupující povinen uhradit kupní cenu dodaného zboží či služby ve lhůtě a výši stanovené v dané faktuře, vystavené a splatné před dodávkou objednaného zboží. Konečná faktura bude vystavena a doručena Kupujícímu bez odkladu po předání zboží či služby.

Platba na dobírku – v případě dodávky na dobírku (dodání zboží oproti hotovostní/bezhotovostní úhradě kupní ceny) je Kupující povinen uhradit při převzetí zásilky (zboží) částku dobírky (kupní cenu) v hotovosti/bezhotovostním způsobem poštovnímu doručovateli nebo zasílateli.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

eLVe Media si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení. M eLVe Media je oprávněna kdykoliv požadovat, zejména v případě, kdy to bude považovat s ohledem na okolnosti případu za vhodné, že zboží odešle/předá Kupujícímu pouze proti uhrazení kupní ceny na základě zálohové faktury před dodáním zboží.  

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

eLVe Media potvrzuje, že výrobky jím dovezené nebo distribuované, na něž se vztahuje zák. č. 22/1997 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 173/1997, 179/2001, 17/2003 a 616/2006, jsou v souladu s těmito nařízeními. eLVe Media prohlašuje, že výrobky jím dovezené nebo distribuované, které přicházejí do styku s potravinami, vyhovují zákonu č. 258/2000 Sb., a vyhláškám MZ ČR 38/2001 Sb., a 186/2003 Sb, a dále pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES 1935/2004. U zboží spadajícího do působnosti novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., je součástí celkové fakturované ceny recyklační poplatek. U zboží, kde není recyklační poplatek uveden a vyčíslen odděleně, je již součástí nákupní ceny.

Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s eLVe Media nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí eLVe Media Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

X. Dodací podmínky

 1. Způsoby dodání

eLVe Media zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání uveřejněné na www.elveshop.cz nebo v cenové nabídce či komunikaci se společností eLVe Media. Na www.elveshop.cz jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedeném na zmíněné stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému eLVe Media nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce e-shopu nebo jsou dojednány v komunikaci s eLVe Media.

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností eLVe Media realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 – 10 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude Kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky eLVe Media. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

Je-li eLVe Media podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 1. Ostatní podmínky

Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může eLVe Media či jeho smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může eLVe Media či jeho smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

Zboží zakoupené Kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené Kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Nebude-li zboží předáno osobním odběrem v sídle eLVe Media a je-li zboží zakoupeno Kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.  

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@elvemedia.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou na eLVe Media. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však eLVe Media možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 1. Soutěže a lhůty k vyzvednutí výhry

V případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané eLVe Media, je tento výherce povinen vyzvednout si výhru do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy byly vyhlášeny eLVe Media výsledky takové soutěže. Nárok výherce na výhru zaniká marným uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele. 

 1. Spotřebitelské akce

V případě, že se Kupující účastní spotřebitelské akce, ať již samotným nákupem, ke kterému dostává dárek či další produkt za zvýhodněnou cenu, souhlasí s podmínkami této akce, které jsou vždy viditelným způsobem prezentovány v internetovém obchodě eLVe Media. Kupující dále výslovně souhlasí s tím, že v případě, že není plně svéprávný, zanikne mu nárok na vydání dárku či dalšího produktu za zvýhodněnou cenu (tedy nebude uzavřena kupní smlouva ohledně dalšího zvýhodněného produktu), jestliže je takovým dárkem či dalším produktem za zvýhodněnou cenu alkoholický nápoj, tabákový výrobek a jiný obdobný výrobek, popř. výrobek nebo produkt, který není vhodný pro osoby mladší 18 let.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem eLVe Media a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti jsou uvedeny v Reklamačním řádu).

XII. Závěrečná ustanovení

eLVe Media a Kupující se dohodli, že oba odpovídají v případech porušení svých smluvních či zákonných povinností za vznik majetkové újmy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (ust. § 2894 a násl.). eLVe Media výslovně prohlašuje, že při uzavírání kupní smlouvy s Kupujícím nepředvídá, že by majetková újma způsobená v souvislosti s porušením smluvních či zákonných povinností danému Kupujícímu mohla převýšit kupní cenu daného zboží. eLVe Media s Kupujícím sjednávají, že eLVe Media za škodu způsobenou Kupujícímu odpovídá pouze do výše plynoucí z předchozí věty, není-li v těchto VOP stanoveno jinak. Je sjednáno, že v případě ztráty dat neodpovídá eLVe Media za vzniklou majetkovou újmu, proto je Kupujícímu doporučeno soubory dat pravidelně zálohovat.

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující doručuje eLVe Media korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto VOP. eLVe Media doručuje Kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu, nebo v objednávce.

eLVe Media není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi eLVe Media a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak eLVe Media doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na eLVe Media pro vyřešení nastalé situace. eLVe Media je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

eLVe Media nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo webové prezentace nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Informace o ochraně osobních údajů naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů.

Všechna práva k webovým stránkám eLVe Media, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží eLVe Media. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu eLVe Media.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 06. 09. 2020 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle eLVe Media nebo elektronicky na www.elvemedia.cz nebo www.elveshop.cz. eLVe Media je oprávněna tyto VOP jednostranně kdykoliv změnit, přičemž změna těchto VOP je účinná ke dni jejich vyhlášení, ledaže bude stanoveno jinak.

Kontaktujte nás

eLVe Media s.r.o. - office / výdejní místo

Pomořanská 485/9
181 00 Praha 8
Telefon: +420 724 993 000

Souhlasím se zpracováním osobních údajů